§ 1. Określenia i definicje

Definicje:

Odbiorca
Każda osoba fizyczna korzystająca z portalu www.slaskidziennik.pl

Regulamin
„Regulamin użytkownika portalu slaskidziennik.pl”, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SlaskiDziennik.pl na rzecz Użytkowników portalu slaskidziennik.pl, obejmujący zasady korzystania z portalu.

Portal
Internetowy serwis informacyjny prowadzony pod adresem: www.slaskidziennik.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tych adresów, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi.

Administrator
podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Odbiorców Serwisu.

§ 2. Postanowienia szczegółowe – zasady publikacji komentarzy i ogłoszeń

 1. Odbiorca ma prawo do nieodpłatnego zamieszczania komentarzy i ogłoszeń w portalu w celu wymiany informacji i opinii na różnorodne tematy.
 2. Odbiorca ma również prawo do zamieszczenia płatnych ogłoszeń wyróżnionych na zasadach określonych przez portal SlaskiDziennik.
 3. SlaskiDziennik nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Odbiorców na stronach portalu; odbiorca zamieszcza swoje komentarze i ogłoszenia na własną odpowiedzialność.
 4. Odbiorca nie może umieszczać na portalu SlaskiDziennik.pl treści, które nie są zgodne z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej, nie może zamieszczać treści nawołujących do nienawiści na tle rasowym, wyznawanej religii, przynależności etnicznej, uznanych za niemoralne.
 5. Odbiorca w treści komentarzy nie może umieszczać wpisów reklamowych.
 6. Niewolno umieszczać komentarzy, które mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek portalu SlaskiDziennik.pl oraz jego Wydawcy.
 7. Wydawca portalu SlaskiDziennik.pl zastrzega sobie prawo do redagowania treści słów na ocenzurowane lub całkowite skasowanie komentarza, o którym mowa w ustępie 3 i 4 niniejszego paragrafu.
 8. SlaskiDziennik.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do treści serwisu poprzez zbanowanie IP użytkownika z powodu rażącego naruszenia niniejszego regulaminu.
 9. W przypadku zmiany strategii w zakresie prowadzenia portalu SlaskiDziennik.pl, Wydawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Odbiorcom publikacji komentarzy i ogłoszeń w portalu po uprzednim poinformowaniu Odbiorców z 7-dniowym okresem wyprzedzenia.
 10. Odbiorcy wyrażają zgodę poprzez umieszczenie swoich komentarzy i ogłoszeń na rozpowszechnianie komentarzy w innych jego częściach portalu.
 11. SlaskiDziennik ma prawo emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji komentarzy i ogłoszeń zamieszczonych przez Odbiorców w portalu. Odbiorcom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zamieszczania reklam na stronach portalu.

§ 3. Postanowienia szczegółowe – konta odbiorców

 1. SlaskiDziennik.pl nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Odbiorcy
 2. Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane przez SlaskiDziennik.pl w celu świadczenia usług w obrębie portalu, a także w prawnie usprawiedliwionym celu, zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926).  Odbiorcy przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić Odbiorcy korzystanie z niektórych udostępnianych usług.
 3. SlaskiDziennik.pl zapewnia każdemu Odbiorcy konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. SlaskiDziennik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Odbiorców kont. Odbiorca zobowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 4. Odbiorca jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje niepłatne konto w portalu, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, wydawca portalu SlaskiDziennik.pl przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Odbiorców.
 6. W wybranych częściach portalu SlaskiDziennik.pl może umożliwić Odbiorcom nieodpłatnie zamieszczanie zdjęć.
 7. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem oraz wzięciem odpowiedzialności za ich autorstwo.
 8. Niedopuszczalne jest opublikowanie na stronach zdjęć, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:
  a) umieszczanie przez Użytkowników na stronach zdjęć i treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety,
  b) umieszczanie przez użytkowników na stronach ich zdjęć i materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.
 9. Wydawca portalu SlaskiDziennik.pl zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Odbiorcy, gdy:
  a) Odbiorca wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu,
  b) nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.
 10. Odbiorcy przysługuje prawo do zamknięcia założonego konta w każdym czasie, w tym w przypadku zmiany Regulaminu. Żądanie zamknięcia konta należy nadesłać na adres e-mail: redakcja@slaskidziennik.pl

§ 4. Reklamacje

 1. Reklamacje na podstawie Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: redakcja@slaskidziennik.pl

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 09 marca 2014.
 2. SlaskiDziennik.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez uprzedniego powiadamiania Odbiorców.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).