Rybnicki magistrat informuje, że Zarządzeniem 256/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 kwietnia 2017r ogłoszony został konkurs na Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach www.dkchwalowice.pl.

Dokumenty można składać w terminie do dnia 18 maja 2017 r.w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik).

Wymagania formalne dla kandydatów: obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie wyższe, co najmniej 5 letni staż pracy, znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym, znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe to: znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych, a także znajomość  zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych.

Wymagania pożądane jakie będą wymagane od kandydatów: predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną, umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników, umiejętności interpersonalne, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność.

Pełna treść ogłoszenia, regulaminu i innych dokumentów dostępna jest na stronie http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=214&Id=34554.