Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty, a wśród tych, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów znalazły się dwa z naszego miasta: „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju” oraz „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”.

Projekty „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju” oraz „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2” to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie szkół, uczniów oraz pracodawców z terenu naszego miasta na wysoką jakość kształcenia i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Ich celem jest wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego.

Podstawowe działania w projekcie „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju” to wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w dwóch placówkach oświatowych:

– Zespole Szkół Zawodowych (pracownia dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji),

– Zespole Szkół Nr 6 (pracownia dla zawodu technik informatyk, pracownia dla zawodu technik elektryk)

Okres realizacji: 01.2018 r. – 12.2018 r.

Koszt całkowity: 949 954,99 zł.

Podstawowe działania w projekcie „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2” to wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w trzech placówkach oświatowych:

– Zespole Szkół Specjalnych Nr 9 (pracownia dla zawodu kucharz/piekarz),

– Zespole Szkół Nr 2 (pracownia dla zawodu kucharz/ technik żywienia i usług gastronomicznych, pracownia dla zawodu technik logistyk, pracownia dla zawodu technik ekonomista),

– Zespole Szkół Nr 6 (pracownia dla zawodu technik analityk oraz remont, pracownia dla zawodu technik mechatronik).

Okres realizacji: 01.2018 r. – 08.2019 r.

Koszt całkowity: 934 002,99 zł.

Projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16 dla poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego